15 C
Rzeszów
wtorek, 19 października, 2021
+

  Tarcza Antykryzysowa 6.0 – zasady składania wniosków

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Wczoraj rozpoczął się nabór do programu Tarcza Antykryzysowa 6.0. W celu uzyskania świadczeń na ochronę miejsc należy złożyć elektroniczny wniosek do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

  Aby złożyć wniosek należy wejść na stronę www.praca.gov.pl, następnie wybrać panel ,,Tarcza antykryzysowa” i kliknąć odnośnik ,,Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMPP) – 15gga”. Należy zapoznać się z podanymi informacjami, przeczytać regulamin, a następnie pobrać pliki i je wypełnić. W polu adresat wniosku trzeba podać: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

  Do wniosku przedsiębiorca powinien załączyć:

  • wykaz pracowników (wzór dostępny na stronie praca.gov.pl),
  • pełnomocnictwo -jeśli wniosek składa pełnomocnik (pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do prowadzenia sprawy w zakresie wniosku w szczególności podpisania umowy, zaciągania zobowiązań, składania oświadczeń oraz składania rozliczenia),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

  Wnioski można składać od 19 grudnia 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. O kolejności rozpatrzenia wniosku decyduje kompletność i prawidłowość jego złożenia. Pracownik WUP skontaktuje się z przedsiębiorcą w przypadku konieczności uzupełnienia/poprawy wniosku. Wszelkie pytania prosimy kierować  mailowo na adres e-mail: tarcza@wup-rzeszow.pl.

  O wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020r., wg danych zawartych
  w rejestrze REGON prowadzili przeważającą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (2007), jako rodzaj przeważającej działalności niżej wymienionymi kodami:

  Lp.Symbol kodu PKD uprawniający do wsparcia w ramach art. 15gga – WUPNazwa działalności
  1.47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  2.47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach
  3.47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  4.47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  5.47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  6.49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  7.56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  8.56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
  9.56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  10.56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
  11.56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
  12.59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
  i programów telewizyjnych
  13.59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  14.59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
  i programów telewizyjnych
  15.59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
  16.59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  17.74.20.ZDziałalność fotograficzna
  Lp.Symbol kodu PKD uprawniający do wsparcia w ramach art. 15gga – WUPNazwa działalności
  18.77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  19.79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  20.82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  21.85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
  i rekreacyjnych
  22.85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
  23.85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  24.85.59.ANauka języków obcych
  25.85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  26.86.10.ZDziałalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego,
  o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
  27.86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
  28.86.90.DDziałalność paramedyczna
  29.90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  30.90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  31.90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
  32.91.02.ZDziałalność muzeów
  33.93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
  34.93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  35.93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
  36.93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  37.93.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
  38.93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  39.93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  40.96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
  41.96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Warunki konieczne do spełnienia przez przedsiębiorcę:

  • zanotowany spadek przychodów, z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku spadł o 40% w następstwie wystąpienia COVID-19 w stosunku do przychodu z miesiąca poprzedzającego lub analogicznego miesiąca roku ubiegłego,
  • nie zaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III  kwartału 2019 roku, z wyjątkiem gdy zawarli umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,
  • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, w rozumieniu prawa upadłościowego,
  • nie prowadzenie względem przedsiębiorcy postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

  \Wysokość dofinansowania:

  • 2 000 zł do jednego 1 etatu pracowniczego miesięcznie (umowa o pracę, umowa zlecenie lub inna umowa o świadczenie usług od której istnieje obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe),
   z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,
  • przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

  Dofinansowanie przekazywane będzie w transzach miesięcznych.

  Świadczenie nie przysługuje:

  • do wynagrodzenia pracownika, który został zatrudniony w okresie krótszym niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku,
  • do wynagrodzenia pracownika, który w miesiącu poprzedzającym uzyskał wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
   z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
  • do wynagrodzeń pracowników za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta
   z innej formy dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom Covid-19 (na podstawie art. 15g, 15gg, 15zzb).

  Skorzystanie przez przedsiębiorcę, w poprzednich miesiącach z dofinansowania wynagrodzeń danego pracownika w ramach artykułu 15g lub 15 gg  ustawy
  z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach (…)
  – nie wyklucza możliwości uzyskania wsparcia w ramach art. 15gga.

  Obowiązki przedsiębiorcy, który zawarł umowę o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy:

  • niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem;
  • powiadamianie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków;
  • rozliczenie otrzymanego dofinansowania i złożenie dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
  • zwrot niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
  • poddanie się kontroli dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

  Kontakt: telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu7:30 – 15:30

  – 17 747 06 60

  – 17 74 70 659 

  – 17 74 70 657

  e-mail: tarcza@wup-rzeszow.pl

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  SERWIS POGODOWY 🌤

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -