sobota, 30 września, 2023
+

  Zakończono II przetarg na budowę PCLA. Czy tym razem uda się wyłonić wykonawcę?

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  W środę 13 września Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa ogłosił otwarcie ofert związanych z drugim postępowaniem przetargowym, mającym na celu wyłonienie wykonawcy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione w maju bieżącego roku.

  W świetle kwot ofert, jakie przedstawiły firmy wykonawcze w ramach drugiego przetargu, istnieje realne ryzyko, że sytuacja może się powtórzyć, podobnie jak to miało miejsce w przypadku pierwszego przetargu, który Zamawiający zmuszony był unieważnić zgodnie z artykułem 255 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie, wpłynęły następujące oferty:

  Firma składająca ofertękwota [mln PLN]
  Budimex S.A.207 433 350,00
  Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A199 939 542,25
  Strabag Sp. z o.o.195 952 332,88
  Betonox Construction S.A.163 836 000,00
  Texom Sp. z o.o.229 781 846,07
  Mirbud S.A. 193 110 000.00

  W sytuacji ewentualnego unieważnienia drugiego przetargu, priorytetem dla Miasta Rzeszowa powinno być dostosowanie stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22 do wymogów licencyjnych dla pierwszoligowych rozgrywek. Celem jest umożliwienie piłkarzom Resovii powrót na swój własny stadion po kilkuletnim okresie konieczności rozgrywania meczów na Stadionie Miejskim przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie, który nie jest miejscem, w którym piłkarze i kibice Resovii czują się jak w domu. Jedynie możliwość rozgrywania meczów na swoim stadionie, wraz z organizacją dni meczowych i innymi działaniami towarzyszącymi, może zagwarantować dalszy rozwój klubu zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym.

  W przypadku ewentualnych kolejnych unieważnień i rozpoczęcia trzeciego przetargu, bez odpowiedniego zapewnienia finansowego, ryzykujemy tylko stratę cennego czasu, co jest niecelowe.

  W przypadku, gdy Miasto Rzeszów zagwarantuje odpowiednią ilość środków, kolejnym krokiem będzie ocena i analiza ofert, a także dokumentacji dostarczonej przez Wykonawców wraz z ofertą. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie określonych kryteriów, gdzie cena ofertowa (brutto) będzie miała wagę 60%, a rękojmia za wykonane prace budowlane – 40%.

  Punkty w kryterium rękojmi zostaną przyznane zgodnie z określonymi zasadami. Minimalny wymagany okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych. Wykonawca, który zaoferuje dokładnie 60 miesięcy rękojmi, otrzyma 0 punktów w tym kryterium. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres rękojmi krótszy niż 60 miesięcy, zostanie odrzucona. Wykonawca, który zaoferuje rękojmie w przedziale od 61 do 90 miesięcy, otrzyma 10 punktów. Dla okresów od 91 do 105 miesięcy, Wykonawca uzyska 20 punktów, a dla okresów od 106 do 119 miesięcy – 30 punktów. Wykonawca, który zaoferuje rękojmię w ilości 120 miesięcy lub dłużej, otrzyma 40 punktów. Jednakże punkty w tym kryterium zostaną przyznane tylko w przypadku, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające tę rękojmię. W przeciwnym razie oferta otrzyma 0 punktów, a Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 60 miesięcy rękojmi od daty odbioru robót budowlanych.

  Oferta, która uzyska najwięcej punktów (suma punktów za cenę i rękojmię), zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najlepiej, będzie musiał spełnić formalności określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przyszły Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnianie warunków uczestnictwa, jakie określił Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, będą konieczne kolejne formalności, takie jak wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Oferta Wykonawcy będzie ważna do dnia 11 listopada 2023 roku. Jeśli nie zostanie dokonany wybór najkorzystniejszej oferty przed upływem tego terminu, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu oferty o okres nie dłuższy niż 60 dni.

  W momencie wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje również o ewentualnych ofertach, które zostały odrzucone.

  Przedmiotem zamówienia jest projektowanie i budowa stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z wyposażeniem oraz świadczenie usług w zakresie wycinki zieleni i nasadzeń zastępczych, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Szczegółowy zakres prac jest opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wraz z wszelkimi wyjaśnieniami i zmianami treści Specyfikacji dokonanymi w trakcie przetargu oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

  Termin realizacji zamówienia został ustalony na 31 października 2026 roku, pod warunkiem przestrzegania kluczowych terminów wskazanych w harmonogramie. Rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe do 14 dni od przekazania terenu budowy, jednakże Wykonawca będzie musiał poczekać na pewne okoliczności, w tym ostateczne opracowania projektowe i decyzje dotyczące pozwolenia na budowę, zanim rozpocznie prace budowlane. Przed pracami budowlanymi Wykonawca będzie zobowiązany do spełnienia innych zobowiązań wynikających z umowy, co może trwać kilka miesięcy. Również na etapie projektowania i budowy będą organizowane narady koordynacyjne, aby wyjaśnić bieżące kwestie i postęp prac oraz ewentualne problemy, które mogą wpłynąć na terminowe wykonanie umowy.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com