20 C
Rzeszów
czwartek, 5 sierpnia, 2021
+

  Zarząd Powiatu Rzeszowskiego otrzymał absolutoriom od Rady Powiatu Rzeszowskiego

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Wczoraj podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego, wszyscy radni zagłosowali za przyznaniem absolutorium obecnym władzom powiatu. To wyraz uznania za liczne inwestycje zrealizowane przez powiat w ostatnim roku oraz za działania poprawiające jakość życia w powiecie. Sesja absolutoryjna była też okazją do uhonorowania wybitnych mieszkańców powiatu  medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”.

  Zarząd Powiatu Rzeszowskiego otrzymał jednogłośne wotum zaufania i absolutorium podczas uroczystej sesji odbywającej się w Sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Za absolutorium głosowało 26 radnych, trzech radnych było nieobecnych na sesji. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego liczy 5 osób. Są to: Przewodniczący Zarządu Powiatu Rzeszowskiego – Starosta Józef Jodłowski, Wicestarosta Marek Sitarz, a także trzej Członkowie Zarządu, czyli Lucyna Sokołowska, Tadeusz Pachorek i Jan Sieńko. Organ doradczy tworzą: Sekretarz Powiatu – Waldemar Pijar oraz Skarbnik Powiatu – Danuta Gargała.

  – Powiat rzeszowski potrafił dostosować się do nowych wyzwań w trudnym czasie pandemii. Wymagało to ogromnej pracy pracowników starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Chciałbym podziękować całemu zarządowi, który przez cały rok brał na siebie ciężar podejmowania trudnych decyzji, mających bezpośrednie przełożenie na poprawę codziennego życia mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny radni docenili naszą pracę na rzecz mieszkańców powiatu i udzielili Zarządowi absolutorium

    – mówił Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

  fot. materiały prasowe

  W uroczystej sesji wzięli udział zaproszeni goście na czele z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart, dyrektorami podległych staroście placówek i wydziałów oraz wójt gminy Lubenia Adam Skoczylas ze swym zastępcą.

  -Absolutorium bez głosu sprzeciwu to wyraz uznania dla Starosty i całego Zarządu. Chcę podkreślić, że w powiecie równo traktowane są kwestie związane z inwestycjami, jak i te ludzkie dotyczące spraw społeczności powiatu. Powiatowy model pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych jest wzorcowy.  Umiecie osiągać cele, które są ważne dla całego powiatu

  – zapewniała Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.

  Nie dziwi taka jednomyślność w Radzie Powiatu Rzeszowskiego, ponieważ w minionym roku, pomimo pandemii, powiat rzeszowski kontynuował działalność inwestycyjną – zrealizował szereg ważnych przedsięwzięć, takich jak budowa czterech obiektów mostowych i przepustu za prawie 9 mln zł,  przebudowa pawilonu nr 3 w SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie oraz rozbudowa budynku urządzeń technicznych dla gazów medycznych za przeszło 10 mln zł. Zrealizowano też inwestycje w obszarze oświaty – m.in. wybudowano stację kontroli pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, wykonano prace inwestycyjne w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. Zaadaptowano też budynek w Tyczynie na siedzibę Domu dla Dzieci i Młodzieży. Niedawno została podpisana umowa na rozpoczęcie pierwszego etapu budowy strategicznego łącznika drogi ekspresowej S19. Suma łącznych wydatków inwestycyjnych oraz kosztów bieżącej eksploatacji i remontów dróg powiatowych wyniosła w 2020 r. blisko 24 mln zł. Kolejnym sukcesem jest dynamiczny rozwój firm w utworzonym przez powiat Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko”.  Zainwestowało w nim już 30 firm z branży wysokich technologii, które tworzą nowe, tak potrzebne miejsca pracy. Park ten istotnie zwiększył potencjał gospodarczy powiatu. Wspomnieć należy o wsparciu dla przedsiębiorstw z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – pomoc ta wyniosła ok. 180 mln zł. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zajął trzecie miejsce w Polsce pod względem skuteczności działania w obszarze walki z bezrobociem (wg Rankingu Powiatowych Urzędów Pracy Unii Metropolii Polskich). Samorząd powiatu rzeszowskiego również w bieżącym roku kontynuuje inwestycyjną działalność. Podpisana została m.in. umowa na utworzenie „Domu matki z dzieckiem” w Górnie. Realizowane będą projekty z Funduszu COVID-19, a także strategiczne inwestycje drogowe.

  Otrzymane absolutorium jest potwierdzeniem dobrej współpracy radnych wszystkich opcji politycznych, mającej na celu zrealizowanie celów istotnych z punktu widzenia mieszkańców powiatu.

  Sesja absolutoryjna była też okazją do uhonorowania wybitnych mieszkańców powiatu medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”. Jest on wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania przez Radę Powiatu Rzeszowskiego. Jest przyznawany za wybitne zasługi dla Powiatu Rzeszowskiego i rozsławianie jego imienia w kraju oraz na świecie. To uhonorowanie ofiarnej służby i szczytnej działalności, która odegrała istotną rolę we wzrastaniu, jednoczeniu i umacnianiu powiatowej wspólnoty. Odznaczenia z rąk Starosty Rzeszowskiego odebrali: Anna Dębska – Prezes Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu oraz ks. Prałat dr Stanisław Janusz – Proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie. Medal został przyznany także Panu Stanisławowi Tymowiczowi – Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

  fot. materiały prasowe

  LAUREACI MEDALU  „ZASŁUŻONY DLA POWIATU RZESZOWSKIEGO”

  Anna Dębska

  Pomysłodawczyni, twórca oraz  prezes Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Od 25 lat działa na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych. Powołała do życia Stowarzyszenie Młodzieży Sprawnej Inaczej w Rzeszowie. Została odznaczona Podkarpackim Orderem Wdzięczności. W 2010 r., za szczególną wrażliwość społeczną i działalność uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych, otrzymała statuetkę Lodołamacz Specjalny. Jej dokonania są również honorowane przez lokalny samorząd i mieszkańców, bo pomogła wielu osobom odzyskać radość i sens życia. To tylko niektóre z wyróżnień i tytułów honorujących jej aktywność, zaangażowanie oraz potrzebę rozbudzania w innych ludziach pasji oraz woli działania.

  Wszystko to sprawia, że Pani Anna Dębska pozostaje niekwestionowanym ambasadorem środowiska osób niepełnosprawnych powiatu rzeszowskiego.

  Stanisław Tymowicz

  To wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, nauczyciel z czterdziestosześcioletnim stażem pracy, a także Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół tej szkoły.

  Pan Stanisław Tymowicz zasłynął jako doskonały menadżer tej dynowskiej placówki oświatowej. To dzięki jego staraniom, trzydzieści lat temu, szkoła w Dynowie nie została zlikwidowana. Wprost przeciwnie – Pan Stanisław Tymowicz przekształcił tę placówkę w nowoczesny kompleks edukacyjny, gdzie młodzież ma szansę zyskać dobre wykształcenie i przygotowanie do pracy zawodowej. Potwierdzeniem jego zasług są nagrody i wyróżnienia honorujące jego oddanie sprawom oświaty, jak też społeczności lokalnej.

  Ksiądz Prałat dr Stanisław Janusz

  Ks. Prałat dr Stanisław Janusz – to od 26 lat proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Kanonik Gremialny Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej, wykładowca oraz duszpasterz ekumeniczny, a także dekanalny wizytator do spraw religii.

  To osoba, która swoją działalnością pokazuje, jak w duchu ekumenicznym łączyć sprawy wiary z życiem społecznym. Jednym z obszarów jego działania jest wychowanie patriotyczne i religijne, angażowanie młodzieży w pomoc bliźniemu, krzewienie dobra i wrażliwości na ludzką krzywdę oraz cierpienie. Ksiądz Prałat Stanisław Janusz jest też ceniony za propagowanie kultury chrześcijańskiej. Cieszy się szacunkiem i uznaniem lokalnej społeczności, która dostrzega wartość tej pracy i jej rolę w kształtowaniu postaw kolejnych pokoleń mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  SERWIS POGODOWY 🌤

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -