wtorek, 5 grudnia, 2023
+

  Rusza nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Polecamy

  Patrycja Pelczar Reszko
  Patrycja Pelczar Reszkohttps://www.kurierrzeszowski.pl
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniach od 3 do 7 listopada 2023 roku do przyjmowane będą wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

  Nabór prowadzony będzie w ramach środków pozyskanych z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i dotyczy następujących programów:

  • „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi” – 20 miejsc pracy;
  • „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia” – dot. powiatu ziemskiego (powiat rzeszowski) – 20 miejsc pracy;
  • „Program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych kobiet” – 6 miejsc pracy.

  UWAGA!
  Realizacja umów dotyczących ww. formy nastąpi w terminach krótszych niż przewiduje Regulamin. Dlatego też ubiegać się mogą o tę formę wsparcia jedynie Podmioty, które:

  • są w stanie w krótkim terminie dostarczyć zaświadczenie z ZUS-u i US o niezaleganiu w opłatach,
  • będą w stanie dokonać zakupów i płatności za nie – od dnia zawarcia umowy w tej sprawie najpóźniej do dnia 4 grudnia 2023 r.,
  • do dnia zawarcia umowy będą w stanie zaproponować kandydata na refundowane stanowisko – zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako osoba bezrobotna.

  Refundacje przyznane w ramach powyższego naboru muszą zostać wypłacone do 27 grudnia 2023 r.

  Wniosek można składać w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap, praca.gov) w przypadku posiadania przez wnioskodawcę i pozostałe osoby będące uczestnikami postępowania (np. poręczyciele) elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

  Wniosek w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami można złożyć na Dzienniku Podawczym (parter) w budynku Urzędu: Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 lub ul. Partyzantów 1A w Rzeszowie.

  W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Pracodawców, którzy:

  • nie pozostają w trakcie realizacji wcześniej zawartych w tut. Urzędzie umów w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • wykazali się w tut. Urzędzie efektywnością zatrudnieniową po zakończeniu realizacji wcześniej zawartych umów  dot. aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

  Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

  Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na jego pozytywne rozpatrzenie, decydującym jest rzetelność jego wypełnienia i dobre przygotowanie merytoryczne. Wniosek należy przygotować z dużą starannością i rozwagą, dokonując wcześniej rozeznania co do dostępności i ewentualnego czasu oczekiwania na refundowane zakupy. Zasadność kwot poszczególnych zakupów należy potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku ofert i co najmniej 2 kontrofert dot. każdego zakupu z osobna.

  Proponowane we wniosku zakupy weryfikowane są pod kątem celowości, niezbędności i przydatności do pracy na refundowanym stanowisku pracy. W uzasadnionych przypadkach, w ramach poszczególnych wniosków, starosta może wyłączyć z objęcia refundacją wydatki, które nie są w sposób ścisły i bezpośredni związane z tworzonym stanowiskiem pracy. Dotyczy to również możliwości zmniejszenia kwoty refundacji na poszczególne zakupy, zwłaszcza jeżeli ich wartość została przeszacowana, tj. przekracza wartość sprzętu podobnego rodzaju ogólnie dostępnego na rynku o uśrednionym standardzie, w powiązaniu z tworzonym stanowiskiem pracy. Oznacza to, że po ostatecznej weryfikacji wniosku kwota przyznanej refundacji może różnić się od kwoty wnioskowanej. Może również zostać zaproponowana zmiana alokacji wydatków.

  Przed wypełnieniem wniosku wnioskodawca zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującym w tut. Urzędzie Regulaminem w sprawie warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

  Obwiązujące druki wniosków z dnia 14.02.2023 r. i innych dokumentów są do pobrania ze strony urzędu w zakładce – dokumenty do pobrania.
   
  W przypadku złożenia niewypełnionego wniosku i/lub nie dołączenia wszystkich wymaganych załączników – wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie. Narzędzie do samodzielnej weryfikacji wniosku pod względem formalnym znajduje się na stronie internetowej Urzędu pod nazwą „Lista kontrolna”.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com