niedziela, 23 czerwca, 2024
+

  Rada Powiatu Rzeszowskiego przyjęła jednogłośnie budżet powiatu na 2023 rok. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane?

  Polecamy

  Patrycja Pelczar Reszko
  Patrycja Pelczar Reszkohttps://www.kurierrzeszowski.pl
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Podczas „opłatkowej” sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. Rada Powiatu Rzeszowskiego przyjęła budżet powiatu na 2023 rok oraz wieloletnią prognozę finansową, pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie w dniu 19 grudnia 2022 r.

  Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2023 roku wynosi 209 076 083,13 zł, a wydatków 231 485 083,13 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 136 642 265,85 zł, a dochody majątkowe 72 433 817,28 zł. Wydatki bieżące to 136 356 642,19 zł, zaś wydatki majątkowe 95 128 440,94 zł.

  Uroczystą sesję zaszczycili swoją obecnością: Radosław Wiatr Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Karol Ożóg Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, a także profesor Kazimierz Ożóg.

  Obecny był także st. bryg. Tomasz Baran Komendant Miejski PSP w Rzeszowie oraz mł. insp. Marek Worek I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie. Byli także przedstawiciele samorządów gminnych: Jerzy Kocój Burmistrz Błażowej, Krzysztof Grad Wójt Gminy Chmielnik oraz Adam Skoczylas Wójt Gminy Lubenia wraz z zastępcą Pawłem Kleciakiem.

  Obecny był także Zarząd Powiatu Rzeszowskiego: Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Członkowie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego – Lucyna Sokołowska, Tadeusz Pachorek oraz Jan Sieńko.

  Był także Waldemar Pijar Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego i Danuta Gargała Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego. W sesji uczestniczyli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu rzeszowskiego, a także dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

  Została odmówiona modlitwa, którą prowadził Ojciec Bolesław Opaliński Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.

  XLVI sesję Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023 prowadził Tomasz Wojton Przewodniczący Rady.

  Uroczysty, świąteczny charakter sesji podkreślił wykład profesora dr. hab. Kazimierza Ożoga, który poruszył temat pieśni religijnych stanowiących rdzeń polskiej kultury. Stwierdził, że kultura żyje poprzez pieśni religijne, które zawsze miały ogromne znaczenie dla ludu polskiego. Złożył on także życzenia pod adresem samorządu powiatu rzeszowskiego określając go mianem „wspólnoty dużej duchem”.

  Do najważniejszych zadań wymienionych w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie powiatu należy „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I” – Rozbudowa istniejącego odcinka drogi powiatowej o łącznej długości 3,5 km wraz z rozbudową i przebudową skrzyżowań z drogami poprzecznymi.

  Realizacja tego zadania przypada na lata 2018-2023, a jego kwota to 47 569 145 zł. W tych samych latach, za kwotę 32 461 445 zł (łączne nakłady finansowe) realizowane jest zadanie „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I” – Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku pomiędzy nowo budowaną drogą ekspresową S-19 a drogą powiatową Nr 1408R wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

  W 2023 roku kontynuowana będzie także „Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie” – celem projektu jest rekonstrukcja budynku oficyny, która jest nieużytkowana ze względu na stan techniczny od około 40 lat, a także utworzenie internatu. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zamykają się w kwocie 22 mln zł, w 2023 r. mają zostać wykonane prace za 15,3 mln zł. Ważnym przedsięwzięciem jest również kontynuacja zadania dot. rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Górnie.

  Przedmiotem tej inwestycji jest budowa pawilonu mieszkalnego dla osób przewlekle psychicznie chorych. Łączne koszty finansowe tego zadania realizowanego w latach 2021 – 2023 wynoszą 13 940 000 zł.

  Wśród wymienionych inwestycji jest także przebudowa budynku przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie (łączne nakłady finansowe to 15 900 000 zł) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1426 Błażowa-Piątkowa-Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I (łączne nakłady finansowe w kwocie 14 927 815,27 zł).

  W budżecie powiatu na 2023 rok wymienione zostały wydatki majątkowe w kwocie 60 360 279 zł, które mają być przeznaczone na inwestycje drogowo-mostowe. Jest to, jak podkreślano podczas sesji, priorytet działalności samorządu powiatu rzeszowskiego.

  Podczas sesji podjęto także uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy al. Batalionów Chłopskich w Rzeszowie” w kwocie 630 000 zł, a także w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 108 000 zł na „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”. Rada Powiatu Rzeszowskiego przyjęła także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu, a także uchwałę dot. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu rzeszowskiego.

  Realizacja tak szerokiego zakresu inwestycji możliwa jest dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, co wielokrotnie podkreślano podczas tej sesji. Na zakończenie Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski złożył podziękowania pod adresem Wojewody Podkarpackiego za wsparcie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Podziękował także burmistrzom, wójtom gmin powiatu rzeszowskiego, powiatowym służbom i strażom – policji i straży pożarnej, a także Radzie i Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego za wspólną realizację wielu cennych zadań. Wyraził wdzięczność za współpracę, dzięki której realizacja wielu kluczowych dla mieszkańców inwestycji stała się faktem.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com