W MEDAIR wierzymy, że każde życie ma znaczenie, dlatego łagodzimy ludzkie cierpienie w trudno dostępnych miejscach.

Medair to bezstronna, niezależna i neutralna organizacja humanitarna inspirowana wiarą chrześcijańską, której celem jest ratowanie życia i łagodzenie ludzkiego cierpienia w najtrudniej dostępnych i zdewastowanych miejscach na świecie. 

Od 1989 roku pomagamy ludziom w kryzysie – bez względu na rasę, wyznanie czy narodowość – aby najbardziej bezbronni i najtrudniej dostępni ludzie na świecie żyli godnie, wolni od ludzkiego cierpienia i z nadzieją na lepszą przyszłość.

Wymagania

Znajomość języków polskiego, ukraińskiego i angielskiego (obligatoryjnie).

Lokalizacja

Stanowiska będą zlokalizowane w Przemyślu, Korczowej lub Krościenku w Polsce.

Data rozpoczęcia i wstępne szczegóły umowy

Rozpoczęcie zatrudnienia od marca 2022 do czerwca 2022. Pełny etat lub część etatu, zmiana nocna.

Zakres obowiązków

Przekazywanie informacji uchodźcom z Ukrainy, aby mogli bezpiecznie i godnie żyć w trakcie podróży do celu. Podtrzymuj wartości Medair i przyczyniaj się do organizacji ukraińskojęzycznej sieci wolontariuszy, zapewniając, że nowo przybyli z Ukrainy otrzymają niezbędne informacje i dostępne zasoby, aby zapewnić im bezpieczeństwo w nowych lokalizacjach.

Kwalifikacje/Doświadczenia

 • Dyplom lub świadectwo. Pożądany dyplom z odpowiedniego przedmiotu.
 • Doskonała znajomość języka ukraińskiego i polskiego. Pożądany dobry angielski.
 • 2-letnie doświadczenie w koordynacji lub zarządzaniu wolontariuszami lub odpowiednie doświadczenie.
 • Doświadczenie ułatwiające szkolenia lub spotkania.
 • Dobre zrozumienie zasad ochrony.
 • Umiejętność komunikacji z innymi.
 • Umiejętność nauczania/szkolenia innych.
 • Umiejętność przejmowania inicjatywy i proponowania pomocy w rozwiązywaniu problemów(pożądane).
 • Dobre umiejętności planowania, organizacji, raportowania i dotrzymywania terminów.
 • Przywództwo nastawione na służenie. Umiejętność rozwiązywania problemów innych ludzi(pożądane)
 • Elastyczność i umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach.
 • Świadomość własnych emocji.
 • Gracz zespołowy: otwarty, aby dzielić się i otrzymywać informacje.
 • Empatia i umiejętność służenia innym.
 • Łatwość nawiązywania relacji.
 • Kreatywność (pożądane).

Proces aplikacji

Zainteresowani kandydaci powinni przesłać swoje CV na adres volunteers-pol@medair.org lub zadzwonić pod numer + 48 726 259 085


Medair is an impartial, independent, and neutral humanitarian organisation inspired by Christian faith to save lives and relieve human suffering in the world’s most difficult-to-reach and devastated places. 

Since 1989, we’ve been helping people in crisis – regardless of race, creed or nationality – That the world’s most vulnerable and difficult-to-reach people living in dignity, free from human suffering, and with hope for a better future.

Location

Positions will be located in Przemysl, Korczowa, or Korscienko, Poland.

Starting Date & Initial Contract Details

Start of employment from March 2022 to June 2022. Full time or part time, overnight shift.

Role Overview

Provide key messages and resources to new arrivals from Ukraine so that they can live a safe and dignified life in transit and upon their onward destination. Uphold Medair values and contribute to the organisation of the Ukrainian-speaking volunteer network, ensuring that new arrivals from Ukraine receive the necessary information and available resources to keep them safe in new locations.

Qualifications/ Experiences

 • Diploma or certificate. Degree in relevant subject desirable.
 • Excellent knowledge of Ukrainian and Polish. Good English desirable.
 • 2 years’ experience in volunteer coordination or management or relevant experience.
 • Experience facilitating trainings or meetings.
 • A good understanding of protection principles.
 • Great communicator.
 • Ability to teach/train others.
 • Will take the initiative to suggest and help implement ways to improve the programme (desirable).
 • Good planning, organisation and reporting skills, so that deadlines will be met.
 • Servant minded leadership. Initiative taker, problem solver (desirable)
 • Flexible, can cope with stressful environments.
 • Personal awareness of own stress and emotional indicators.
 • Team player: open to share and receive information.
 • Desire to support community and serve others.
 • Ease in establishing relationships.
 • Creative Thinker (desirable).

Application Process

Interested applicants should send their CV to volunteers-pol@medair.org