21,4 C
Rzeszów
środa, 17 sierpnia, 2022
+

  Jakie są prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy?

  Polecamy

  Waldemar Ruszel
  Redaktor Waldemar Ruszel Szef do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi Kurier Rzeszowski - portal, gazeta TVi
  - Reklama -
  1. Jako osoba posiadająca status poszukującego pracy możesz korzystać z usług rynku pracy w zakresie:
   1. pośrednictwa pracy,
   2. poradnictwa zawodowego,
  2. Jeżeli posiadasz status osoby poszukującej pracy możesz uzyskać zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te zostałeś skierowany przez Twój urząd pracy i dojeżdżasz do tych miejsc.
   1. jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
   2. jesteś zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   3. otrzymujesz świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
   4. uczestniczysz w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
   5. jesteś żołnierzem rezerwy,
   6. pobierasz rentę szkoleniową,
   7. pobierasz świadczenie szkoleniowe,
   8. podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzasz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
   9. jesteś pracownikiem, osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej i jesteś zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym,
   • skierowanie na szkolenie;
   • sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
   • pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
   • sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.
  3. Jeżeli posiadasz status osoby poszukującej pracy oraz jesteś cudzoziemcem:
   1. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 161b ust. 1,  art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student”, lub wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,  
   2. posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   3. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 185a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1

  możesz ubiegać się o skierowanie na szkolenie.

  1. Jeżeli jesteś zarejestrowany jako poszukujący pracy w powiatowym urzędzie pracy, to do Twoich obowiązków należy:
   1. zgłaszanie się w urzędzie pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
   2. zawiadamianie urzędu pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej i oświadczeniach,
   3. stawianie się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem pracy, a w razie niestawienia się w umówionym terminie powiadomienie urzędu pracy o przyczynie niestawiennictwa w ciągu 7 dni,
   4. podjęcie przygotowania zawodowego dorosłych, jeżeli zostanie Ci zaproponowane,
   5. podjęcie i udział w indywidualnym planie działania, szkoleniu, studiach podyplomowych, jeżeli zostaną Ci zaproponowane,
   6. uczestnictwo w programie specjalnym, jeżeli zostaną Ci zaproponowane,
   7. przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli zostaną Ci zaproponowane.

  Źródło: Wojewódzki Urząd pracy w Rzeszowie

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -