środa, 17 lipca, 2024
+

  Bon na zasiedlenie

  Polecamy

  Waldemar Ruszel
  Waldemar Ruszel
  Redaktor Waldemar Ruszel Szef do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi Kurier Rzeszowski - portal, gazeta TVi
  - Reklama -

  W związku z kontynuacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przypominamy o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

  Wnioski mogą składać osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

  • osoba młoda w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia),
  • bez pracy, tj. zarejestrowana w PUP Rzeszów jako bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy,
  • która nie kształci się, tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • która nie szkoli się, tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),

  w szczególności osoby:
  – długotrwale bezrobotne (uwaga! osoby, które nie mają ukończonych 25 lat są osobami długotrwale bezrobotnymi, gdy pozostają bez pracy przez okres 6-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie; osoby w wieku 25-29 lat są osobami długotrwale bezrobotnymi, gdy pozostają bez pracy przez okres 12-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie),
  – z niepełnosprawnością.

  Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Rzeszów musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w Urzędzie do podpisania umowy o bon zasiedleniowy nie może upłynąć okres 4 miesięcy.
  Kwota bonu jaka może zostać przyznana to maksymalnie do 8 000 zł.
  Osoba zainteresowana uzyskaniem bonu na zasiedlenie jest zobowiązana zgłosić się do doradcy klienta (pok. 2,3,4 lub 5 na al. Batalionów Chłopskich 7) z kompletem wypełnionych dokumentów tj.:

  • wnioskiem o przyznanie bonu na zasiedlenie,
  • oświadczeniem pracodawcy (zał. 1) rozpatrywane będą tylko wnioski z gwarancją zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub oświadczeniem Wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (zał. 2),
  • oświadczeniem poręczyciela wraz z oświadczeniem współmałżonka (zał. 3) lub oświadczeniem właściciela rachunku bankowego na dokonanie blokady wraz z oświadczeniem współwłaściciela (zał. 4) w zależności, która forma zabezpieczenia została wybrana,
  • oświadczeniem o planowanym miejscu zamieszkania (zał. 5),
  • oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy de minimis (zał. 6)
  • a w przypadku zamiaru podjęcia działalności gospodarczej dodatkowo formularz informacji przy ubieganiu się o nią,
  • oświadczeniem będącym załącznikiem 7 do wniosku,
  • oświadczeniem o niekaralności (zał. 8).

  Jakie są obowiązki wynikające z otrzymanego bonu?

  Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany zostaniesz:

  • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

  W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków będziesz zobowiązany do określonej w przepisach prawa zwrotu kwoty bonu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami jego przyznawania. Wnioski nie podlegają konsultacji.

  Zasady przyznawania, wniosek wraz załącznikami (obowiązujące od 01.09.2108 r) są do pobrania na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie w zakładce Dokumenty do pobrania.

  O bony zasiedleniowe w innych rejonach pytaj w Powiatowych Urzędach Pracy właściwych dla miejsca zamieszkania.

  Źródło rzeszow.praca.gov.pl

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com