środa, 28 lutego, 2024
+

  Konferencja wojewody: roczne podsumowanie polityki społecznej w województwie

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Podczas wczorajszej konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart dokonała podsumowania działań w obszarze realizacji zadań związanych z polityką społeczną w naszym województwie. Na te inicjatywy przeznaczono w tym roku ponad 3,5 mld zł.

  – Realizacja założeń polityki społecznej w naszym województwie nie odbiegała w 2020 r. roku od standardów, które zapewniamy przez ostatnie 5 lat. Na działania w tym zakresie przekazaliśmy kwotę ogromną – ponad 3,5 mld zł na realizację różnych programów służących wsparciu społecznemu. Na zadania w obszarze pomocy społecznej przeznaczono ponad 322 mln zł, natomiast sam obszar wsparcia rodziny to środki w wysokości 3,2 mld zł  

  – mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

  Wojewoda poświęciła uwagę kilkom aspektom wybranych programów rządowych. Jak podkreśliła, bardzo ważne jest funkcjonowanie domów pomocy społecznej, zwłaszcza w czasie epidemii. Poza zwykłymi kosztami utrzymania mieszkańców pojawiły się nadzwyczajne środki. W oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej umożliwiające podwyższenie dotacji celowej maksymalnie o 20%, z budżetu wojewody w 2020 r. przekazano dodatkowe środki w wysokości 6 630 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w naszym regionie.  Ponadto, dzięki środkom pozyskanym z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej wysokości 6 044 tys. zł,  możliwe było wsparcie domów pomocy społecznej w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

  – Niezmiennie realizujemy oczywiście program Rodzina 500+. W tym roku to ponad 2 mld zł przeznaczone dla 357 tys. dzieci. Średnio podkarpacka rodzina otrzymuje wsparcie rzędu 10 tys. 300 zł rocznie 

  – podkreśliła wojewoda.

  fot. materiały PUW

  Dodała, że rodziny z dziećmi wspiera również program „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na uczące się w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych, bez względu na dochód. Na realizację programu przeznaczono w tym roku kwotę prawie 79 mln zł dla 247 tys. dzieci.

  Wojewoda wspomniała także o programie, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w naszym regionie. Chodzi o „Posiłek w domu i w szkole”, z którego rocznie w naszym województwie korzysta ok. 80 tys. osób, z czego ok. 70% stanowią mieszkańcy obszarów wiejskich. Najliczniejsza grupa beneficjentów stanowią dzieci i młodzież – ok. 52% wszystkich korzystających. Roczne wydatki na jego  realizację wynoszą ponad 45 mln zł.

  Po podsumowaniu działań w obszarze wsparcia społecznego, wojewoda Ewa Leniart podziękowała osobom, które w trudnym roku epidemii realizowały swoje zadania ustawowe związane z wdrażaniem programów i przekazywaniem środków finansowych.

  – Dziękuję pracownikom Wydziały Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a także pracownikom ośrodków pomocy społecznej gmin i powiatów. Dzięki Państwa zaangażowaniu wsparcie jest sprawnie realizowane również w czasie epidemii 

  – powiedziała wojewoda.

  fot. materiały PUW

  Wsparcie w ramach pozostałych programów w 2020 r.:

  – program MALUCH + , którego celem jest wsparcie finansowe dla tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

  W bieżącym roku, w module 1a, 1 b i 3, zgodnie z wynikami ogłoszonymi przez Ministra Rodziny, Polityki Społecznej, wszystkim beneficjentom przyznano dofinansowanie adekwatne do złożonego zapotrzebowania.

  W szczególności jednostki samorządu terytorialnego mają otrzymać:

  • W module 1a, dla gmin, gdzie nie funkcjonowały żłobki i kluby dziecięce – dla 7 nowych żłobków, z łączną liczbą 195 miejsc, kwotę 6,122 mln z ł;
  • W module 1b, dla gmin posiadających już na swoim terenie placówki opieki, na zwiększenie liczby miejsc istniejących bądź utworzenie nowych placówek (w łącznie 11 instytucjach), dla 445 miejsc, przewidziano 6,297 mln zł.
  • Dla beneficjentów niepublicznych, na utworzenie 370 miejsc w 12 placówkach, przeznacza się w skali województwa kwotę 4,382 mln zł.
  • Na funkcjonowanie miejsc tworzonych przez jst. w 2020 r. przeznaczono kwotę dopłaty w wysokości 100 zł na jedno miejsce miesięcznie.
  • W module 2 dla gmin na funkcjonowanie miejsc istniejących w liczbie 2 189 miejsc w 67 placówkach publicznych przeznaczono 150 zł miesięcznie na jedno miejsce.
  • W module 4 – odpowiednio 2 827 miejsc w 106 placówkach niepublicznych, z dofinansowaniem 135 zł na jedno miejsce obsadzone miesięcznie;

  – realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

  W 2020 r. wypłacono 190 świadczeń z ww. tytułu oraz sfinansowano koszty obsługi zadania. Wydatki w tym zakresie wynoszą ponad 783 tys. zł.

  Środki finansowe zagwarantowane w ramach Programu skierowane były również do środowiskowych domów samopomocy, w których przebywają osoby ze spectrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami.

  W 2020 r. przekazano środki finansowe na podwyższenie stawki utrzymania 640 uczestników w ŚDS z ww. niepełnosprawnościami na łączną kwotę ponad 
  3 mln 900 tys. zł;

  – Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020

  W ramach edycji 2020 r. łącznie na utworzenie nowych i funkcjonowanie już istniejących placówek Senior+ została przyznana dla województwa podkarpackiego dotacja w wysokości 5 724 tys. zł, w tym:

  – na utworzenie 18 nowych placówek Senior+, dofinansowane na kwotę 2 856 tys. zł.

  – 48 placówek otrzymało dofinansowanie na funkcjonowanie (placówek utworzonych
  w ramach Programu w latach wcześniejszych), na kwotę  2 868 tys. zł.

  – Program Opieka 75+, który ma na celu wsparcie finansowe samorządów gminnych w realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia.

  W 2020 r. zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach Programu „Opieka 75+” złożyło 41 gmin z terenu województwa podkarpackiego. Wnioskowane dofinansowanie realizacji zadania w roku bieżącym wynosi 820 tys. zł;

  – środki finansowe z budżetu Wojewody Podkarpackiego dla organizacji pozarządowych na wsparcie programów obejmujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

  W 2020 r. Wojewoda Podkarpacki przeznaczył 1 000 000,00 zł dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie 3 programów obejmujących zadania z  zakresu pomocy społecznej, tj.:

  • na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 30 000 zł,
  • na realizację zadań z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych roku – 770 000 zł,
  • na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych – 200 000 zł.
  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com