XXIV sesja Rady Miasta Rzeszowa – 30 grudnia 2019 r.

- REKLAMA -

Uprzejmie informuję, że 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz.14:00 odbędzie się  XXIV sesja Rady Miasta Rzeszowa w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Rada Miasta Rzeszowa sesja na żywo

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin Park” w Rzeszowie – w części B/2 (druk: XXIX/2/2019).
 2. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 298/3/2018 w rejonie ul. Popiełuszki i ul. Seniora w Rzeszowie – w części I (druk: XXIX/3/2019).
 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.
 4. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Miłocińskiej, Al. Niepodległości, Lubicz.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie.  
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Zielonej w Rzeszowie na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.. 
 7.  Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rzeszowa na lata 2019-2022 (druk: XXIII/1/2019), załącznik
 8. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2019/2020. 
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu pn. „Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miasta partnerskich Rzeszowa i Łucka” w ramach Celu Tematycznego Dziedzictwo, Priorytet 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (druk: XXIV/1/2019). 
 10. Uchwała w sprawie powołania Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta Rzeszowa. 
 11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/35/2018 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
 12. Oświadczenia i informacje.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.

Zawiadomienie podpisał:
Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Andrzej Dec

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

4a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Franciszka Kotuli w Rzeszowie (druk: XXII/2/2019).

 

- REKLAMA -