XXII sesja Rady Miasta Rzeszowa

rynek
Fot. K.Mosiężny
- REKLAMA -

Relacje NA ŻYWO można obejrzeć tutaj:  SESJA NA ŻYWO

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.
 3.  Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.
 4. Informacja Fundacji Muzeum Techniki i Militariów na temat działalności statutowej oraz planów na przyszłość.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018 – 2020.” (druk nr XXII/6/2019).
 6. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Rzeszowie (druk nr XXII/7/2019).
 7. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat struktury kosztów systemu odbioru odpadów komunalnych.
 8.  Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIX/671/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Małopolskiej 2 i na udzielenie bonifikaty (druk nr XXII/1/2019).
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr XXII/8/2019).
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Franciszka Kotuli w Rzeszowie (druk nr XXII/2/2019).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie (druk nr XXII/3/2019).
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące ujęcia w budżecie miasta na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Rzeszowa utworzenia stałego systemu wypożyczania rowerów czwartej generacji oraz skuterów i hulajnóg elektrycznych.
 13. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (druk nr XXII/4/2019).
 14. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk nr XXII/5/2019).
 15. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg publicznych gminnych.
 16. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Technikum Nr 8 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 w Rzeszowie (druk nr XXII/9/2019).
 17. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/35/2018 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
 18. Uchwała w sprawie powołania Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta Rzeszowa.
 19. Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Zawiszy Czarnego.
 20. Oświadczenia i informacje.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

2a. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. (720 137 zł).

2b. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r. (150 000 zł).

7a.Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

7b.Uchwała zmieniająca uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

7c.Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

7d.Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

11a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

11b.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

11c.Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej zajętej pod pas drogowy ulicy Boya Żeleńskiego.

16a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie z budżetu Gminy Miasto Rzeszów dotacji w wyższej wysokości dla niektórych publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Rzeszów osoby prawne lub osoby fizyczne. 

16b.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2020 wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – którym ustalono obwód.

16c.Uchwała w sprawie nadania statutu Radzie Młodzieży Rzeszowa.  

- REKLAMA -