Dzisiaj odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Rzeszowa

- REKLAMA -

Na sesji podjęte mają być między innymi uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.
 3.  Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”.
 4.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli dochodzenia roszczeń wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (druk: XXI/57/2019).
 5.  Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk: XXI/55/2019).
 6.  Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla Miasta Rzeszowa na lata 2019 – 2022 (druk: XXI/12/2019).
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (druk: XXI/52/2019).
 9.   Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk: XXI/56/2019).
 10.  Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11.   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata 2017 – 2020.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa kierunków działania zmierzającego do zwiększenia udziału mieszkańców w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 13.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 2 (druk: XXI/3/2019).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ul. Wieniawskiego (druk: XXI/4/2019).
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: XXI/6/2019).
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (druk: XXI/7/2019).
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (druk: XXI/15/2019).
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Jachowicza (druk: XXI/13/2019).
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie (druk: XXI/14/2019).
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie (druk: XXI/17/2019).
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Bardowskiego w Rzeszowie (druk: XXI/18/2019).
 22. Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół rzeszowskich:
 23. a) Centrum Kształcenia Praktycznego (druk XXI/23/2019);
 24. b) trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (druk XXI/24/2019);
 25. c) trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV (druk XXI/25/2019);
 26. d) trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi (druk XXI/26/2019);
 27. e) trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego (druk XXI/27/2019);
 28. f)trzyletniego X Liceum Ogólnokształcącego (druk XXI/28/2019);
 29. g) trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Świętej Królowej Jadwigi (druk XXI/29/2019);
 30. h) trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego (druk XXI/30/2019);
 31. i) trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego (druk XXI/31/2019);
 32. j) trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoły Mistrzostwa Sportowego (druk XXI/32/2019);
 33. k) trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida (druk XXI/33/2019);
 34. l) trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli (druk XXI/34/2019);
 35. m) trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego (druk XXI/35/2019);
 36. n) czteroletniego Technikum Nr 13 (druk XXI/36/2019);
 37. o) czteroletniego Technikum Nr 12 (druk XXI/37/2019);
 38. p) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego (druk XXI/38/2019);
 39. q) czteroletniego Technikum Nr 1 (druk XXI/39/2019);
 40. r) czteroletniego Technikum Nr 2 (druk XXI/40/2019);
 41. s) czteroletniego Technikum Nr 4 (druk XXI/41/2019);
 42. t) czteroletniego Technikum Nr 5 (druk XXI/42/2019);
 43. u) czteroletniego Technikum Nr 6 (druk XXI/43/2019);
 44. v) czteroletniego Technikum Nr 7 (druk XXI/44/2019);
 45. w) czteroletniego Technikum Nr 9 (druk XXI/45/2019);
 46. x) czteroletniego Technikum Nr 10 (druk XXI/46/2019);
 47. y) czteroletniego Technikum Nr 11 (druk XXI/47/2019);
 48. z) czteroletniego Technikum Nr 8 (druk XXI/48/2019);
 49. aa) trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika (druk XXI/49/2019).
 1. Uchwała w sprawie zamiaru zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Rzeszowie (druk: XXI/53/2019).
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk: XXI/5/2019).
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie i nadania Statutu (druk: XXI/50/2019).
 4. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie (druk: XXI/20/2019).
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok (druk: XXI/51/2019).
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Rzeszowa w biurach poselskich Posła do Parlamentu Europejskiego (druk: XXI/21/2019).
 7. Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miastem Rzeszów, a Miastem Truskawiec, Ukraina (druk: XXI/22/2019).
 8. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (druk: XXI/1/2019).
 9. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (druk: XXI/2/2019).
 10. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk: XXI/10/2019).
 11. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk: XXI/11/2019).
 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto Rzeszów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (druk: XXI/19/2019).
 13. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa (druk: XXI/8/2019).
 14. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa (druk: XXI/9/2019).
 15. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa (druk: XXI/16/2019).
 16. Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli (druk: XXI/54/2019).
 17. Oświadczenia i informacje.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski i sprawy różne. Przewodniczący
 20. Andrzej Dec
 21. Rady Miasta Rzeszowa

 

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

4a. Prezentacja podstawowych parametrów budżetu na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

12a. Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

12b. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie.

21a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ulicy Krakusa w Rzeszowie wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków i urządzeń.

więcej na portalu BIP: http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/rada-miasta-rzeszowa/najblizsza-sesja/36118,xxi-sesja-rady-miasta-rzeszowa-19-listopada-2019-r.html

- REKLAMA -