Minister i Wojewoda wręczyli Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Urząd Wojewódzki
Fot. Łukasz Kotulak
- REKLAMA -
Minister Adam Kwiatkowski oraz Wojewoda Ewa Leniart wręczyli zasłużonym mieszkańcom regionu odznaczenia państwowe nadane postanowieniem Prezydenta RP.

Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymały osoby zasłużone w szeroko pojętej działalności społecznej i zawodowej na rzecz województwa województwa podkarpackiego i jego mieszkańców. Ustanowione w 2018 r. odznaczenie jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w  1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości,  kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski i wojewoda podkarpacki Ewa Leniart złożyli odznaczonym gratulacje i wyrazy uznania dla wyróżniającej się działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną i pełną zaangażowania postawę.

Zasady nadawania  medalu

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – polskie pamiątkowe państwowe odznaczenie cywilne ustanowione 15 czerwca 2018 r. jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu.

Medal nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów, którzy przedstawiają go prezydentowi nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaczenia.

Medal nadawany jest obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022.

Odznaczenie nadawane jest osobom żyjącym, które poprzez:

  •  pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
  • walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
  • aktywną działalność zawodową i społeczną,
  • twórczość naukową, literacką i artystyczną

– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności RP, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia RP poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego RP.

Kto może wystąpić o nadanie medalu?

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach organy uprawnione (w tym przypadku Wojewoda Podkarpacki) występują do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych. Mogą do Wojewody Podkarpackiego zgłosić zatem inicjatywy ww. podmioty uprawnione.

- REKLAMA -