Wojewoda podsumowała działania przeciwpowodziowe

wojewoda Ewa Leniart
Fot. Screeshot/Kurier Rzeszowski
- REKLAMA -
Od 18 do 24 maja 2019 r. do podtopień budynków mieszkalnych doszło w 35 gminach spośród 16 powiatów województwa podkarpackiego. W wyniku podtopień części mieszkalnej domu lub jego piwnic zostało poszkodowane 1063 rodziny. Do największych podtopień doszło w w pięciu gminach powiatu mieleckiego oraz czterech gminach powiatu dębickiego. W pozostałych czternastu poszkodowanych powiatach straty są mniejsze.

Jak informuje biuro wojewody – Zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej budżetu państwa wpłynęły z 24 gmin województwa. Pozostałe jednostki udzieliły pomocy poszkodowanym rodzinom w ramach środków własnych.

Wojewoda Podkarpacki wystąpił z wnioskami do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej wysokości 1 112 921 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 282 poszkodowanych rodzin, w tym:

  • zasiłków do 6 000 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb bytowych dla 244 rodzin w wysokości 819 974 zł;

  • zasiłków do 20 000 zł z przeznaczeniem na remont budynków mieszkalnych dla 37 rodzin w wysokości 291 947 zł;

  • zasiłków do 20 000 zł z przeznaczeniem na remont budynków gospodarczych dla 1 rodziny w wysokości 1 000 zł.

Według stanu na dzień 5 lipca 2019 r., Wojewoda Podkarpacki otrzymał decyzje Ministra Finansów z przeznaczeniem na wypłatę przedmiotowych zasiłków dla 236 rodzin w łącznej wysokości 897 124 zł. Po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów środki finansowe zostały niezwłocznie przekazane do gmin celem ich wypłaty poszkodowanym rodzinom.

Do dnia 4 lipca 2019 r. gminy wypłaciły zasiłki dla 199 rodzin na łączną kwotę 675 814 zł.

W wyniku powodzi powstały liczne szkody w rolnictwie i infrastrukturze komunalnej.

Według stanu na dzień 3 lipca br. do Wojewody Podkarpackiego wpłynęły informacje o szkodach w rolnictwie z 82 gmin naszego województwa, w których w maju br. wystąpiły deszcze nawalne i powódź. Poszkodowanych zostało ok. 4 757 gospodarstw rolnych, zaś straty w uprawach rolnych objęły powierzchnię ok. 25 953 ha (w roku 2018 suszą dotknięte było ok. 2 200 gospodarstw rolnych). Jednocześnie uszkodzonych zostało ok. 500 budynków gospodarczych, a także wiele budowli służących produkcji rolnej, maszyn rolniczych oraz stawów rybnych. Największe szkody wystąpiły w powiatach: dębickim, mieleckim, jarosławskim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim. Są to szacunkowe dane, a ostateczne informacje dotyczące oszacowanych strat będą znane po zakończeniu prac komisji szacujących straty.

Według stanu na dzień 3 lipca gminne i powiatowe komisje szacujące straty spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne mające miejsce w maju br. zakończyły swoje prace. Do Wojewody Podkarpackiego wpłynęły 104 protokoły, z 99 jst., w których wykazano straty na łączną kwotę ponad 380 ml zł. Straty dotyczą w szczególności dróg, mostów, szkół, infrastruktury zagrożonej przez osuwiska. Wojewódzka komisja do spraw weryfikacji strat podejmuje działania na bieżąco – do chwili obecnej przeprowadzono weryfikacje w 12 jst., w których straty zweryfikowano na kwotę prawie 13 mln zł.

 

- REKLAMA -