#InfoUrząd: Przetarg na renowacje głogowskiego rynku ogłoszony

- REKLAMA -

Jak czytamy na stronie Urzędu Gminy Głogów Małopolski przedmiotem zamówienia jest rozbiórka szaletów miejskich, budowa fontanny wraz z przyłączem i instalacją wodno – kanalizacyjną, podświetleniem oraz pomieszczeniem technicznym do obsługi, remont chodników i ulic w obrębie rynku miasta Głogów Małopolski.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1 (sekretariat,  pok. nr 1), w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: “Przetargi” na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg.

Założenia projektu: promocja dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy, wspólne wydarzenia kulturalno-religijne organizowane w celu prezentacji dziedzictwa kulturalnego, poprawa zabytkowej infrastruktury turystycznej, przygotowanie oferty turystycznej, popularyzacja bogactwa polskiej i słowackiej kultury regionalnej, promocja regionów przygranicznych.

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

- REKLAMA -