Wybory sołtysów i rad sołeckich

- REKLAMA -

W regionie trwają, lub niebawem niebawem rozpoczną się wybory sołtysów i rad sołeckich na nową 5 letnią kadencję.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Jego organizację i zakres działania po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wskazuje w statucie rada gminy (art. 35 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: u.s.g.).

Statut sołectwa określa w szczególności:

– nazwę i obszar sołectwa;

– zasady i tryb wyborów organów sołectwa;

– organizację i zadania organów sołectwa;

– zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji;

– zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, zaś wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomagana jest przez radę sołecką.

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania (art. 36 ust. 2 u.s.g.).

Zatem zarówno sołtys jak i członkowie rady sołeckiej mogą być wybrani wyłącznie po przeprowadzeniu wyborów. Oznacza to, że nawet w przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata na sołtysa wybory należy przeprowadzić, a odstąpienie od przeprowadzania głosowania jest niedopuszczalne.

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i 3, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.0.994 t.j.)

 

Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich w powiecie rzeszowskim:

Gmina Błażowa

Gmina Boguchwała – brak informacji

Gmina Chmielnik

Gmina Hyżne

Gmina Kamień – brak informacji

Gmina Krasne

Gmina Lubenia – brak informacji

Gmina Tyczyn- brak informacji

Gmina Świlcza

Gmina Sokołów Małopolski

Gmina Trzebownisko

 

 

- REKLAMA -