Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Krasne w 2019 r.

- REKLAMA -

Jarosław Falkowski Przewodniczący Rady Gminy Krasne zwołuje I w 2019 roku sesję Rady Gminy w Krasnem. Sesja odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

 

Załączamy porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III i IV w 2018 r. sesji Rady Gminy Krasne.
 4. Informacja z przeprowadzonych wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Krasne.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasne na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Krasne.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krasne na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Krasne w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki jednej godziny usług opiekuńczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 15. Przyjęcie Apelu Rady Gminy w Krasnem do centralnych organów administracji publicznej w sprawie podjęcia niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2019-2032.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Krasne na 2019 rok.
 18. Informacja Wójta o pracach w okresie między sesjami.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Falkowski

- REKLAMA -